Essentieel Leren
 
(Advertentie)

Essentieel Leren is het gedachtegoed dat gericht is op leren met een ontwikkelingsgericht mensbeeld als uitgangspunt. Dat betekent dat het gaat over het unieke individu en zijn verbondenheid met de ander en de samenleving. Het gaat er om een evenwicht te vinden tussen de individuele ontplooiing in relatie tot de ontwikkelingen in de samenleving als geheel.

Deze visie is afgeleid van:

  • Opvattingen over de mens en de menselijke ontwikkeling (leren)

 

  • Opvattingen over de samenleving

 

  • Opvattingen over de vormgeving van de school of opleiding en de organisatie van leren. 

 

  • Zie voor uitwerking de pagina Opvattingen.

 

 

De Yurlspagina Essentieel Leren valt onder het beheer van Stichting Essentieel Leren.

De redactie wordt verzorgd door Els Snels, Initiatiefnemer Stichting Essentieel Leren NL  

 

1 - Werken met leerdoelen voor iedereen

2 - De leraar, docent of opleider is coach en

     instructeur; leerlingen en studenten werken
3 - Ouders zijn bij de hele school en het leren  

     betrokken
4 - Elkaar (h)erkennen en kennen als persoon
5 - Leren en werken op basis van respect en   

     vertrouwen

     Omdat ie zo mooi is: A tone of decency

     and trust....
 6 - Allerlei bronnenen en hulpmiddelen inzetten 

      voor leren en ontwikkeling
7 - Onze hersenen goed gebruiken
8 - Samen werken voor een maatschappij op 

     basis van democratie en gelijkwaardigheid.
9 - Laten zien wie we je bent, wat je kent en   

     wat je kunt  
10-Diepgang boven oppervlakkigheid want minder

     is meer

Essentie: A tone of decency and trust. Eagle Rock School
(Advertentie)

Leren gaat niet met een vaststaand script maar met  een of meer essenties in als richting gevers om Essentieel Leren vorm te geven. Deze essenties worden vervolgens geconcretiseerd in de eigen leer-praktijk door middel van het Werkconcept Critical Skills.

1. Werken met doelen voor iedereen
2. Leraar, docent, opleider is coach en instructeur; de leerlingen, studenten werken
3. Ouders zijn bij het leren en de school betrokken

Bovenstaande essenties maken van de school een leer- en leefgemeenschap. Leerling, leraar, docent of opleider en ouders ontmoeten elkaar. Ze werken samen en zijn samen verantwoordelijk; ieder vanuit zijn eigen specifieke rol. De school bevordert in woord en daad het bewustzijn van de leerlingen en leraren. Belangrijke beslissingen in leren en de school worden met inbreng van leerlingen genomen.

Vragen:
– In welke mate hebben leerlingen, studenten   invloed op wat er voor hen geregeld wordt?
– Hoe gebruik je het hier-en-nu om de leerlingen,studenten ervaringen te laten opdoen?


4. iedereen (h)erkent elkaar als persoon
5. je leert en werkt op basis van respect en vertrouwen

Met deze essenties stimuleert de school de identiteitsontwikkeling.
Elk kind en elke leraar is uniek. De school stimuleert het ontwikkelen van de eigen identiteit. Erkend te worden in wie je bent, geldt voor leerling en leraar.

Vragen:
– Hoe goed ken je de leerlingen en heeft dat invloed op wat je samen met hen doet?
– Hoe goed laat je je zelf kennen aan de leerlingen?
– Hoe stimuleer je de identiteitsontwikkeling?

6. leraren en leerlingen gebruiken allerlei bronnen voor leren en ontwikkeling
7. je gebruikt je hersenen goed

Met deze essenties maakt de school een rijke leeromgeving.
Leerlingen ontwikkelen zich naar talent en vermogen als er volkdoende uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden geboden worden. De leeromgeving is niet statisch maar flexibel en afhankelijk van de hedendaagse context van de school.

Vragen:
– Wat doe jij om de leerlingen uit te dagen?
– Hoe organiseer je het uitdagen van leerlingen dagelijks?
– Weten de leerlingen jou ook uit te dagen? Waar word jij warm van?

8. samenwerken voor een maatschappij op basis van democratie en gelijkwaardigheid.

Leerlingen leren responsief te zijn op hun directe omgeving en de samenleving. Ze leren ín hun omgeving en samen mét die omgeving. Hiervoor heb je speciale leergewoontes nodig (habits of mind).

Vragen:
– Hoe gebruik je de klasse-(school) situatie om van te leren?
– Welke leergewoontes, leerroutines leer je de kinderen aan?

9. je laat zien wie je bent, wat je kent en wat je kunt

Deze essentie verwijst ernaar dat aanleg, passie en plezier het startpunt zijn van leren. De leergewoontes zorgen dat leerlingen hun eigen leren verbinden met hun leefomgeving en de maatschappij. Er is een basis aan kennis en vaardigheden nodig om je staande te kunnen houden.

Vragen:
– Hoe herken jij de vraag van de leerling en waar leg je de koppeling met de kerndoelen?
– Wat doe je om de passie zichtbaar te maken?
– Wat vind jij wat ze moeten kunnen en kennen en hoe zorg je ervoor dat dat ook geleerd wordt?

10. de school stelt diepgang boven oppervlakkigheid want minder is meer

Leerlingen laten zien wat ze geleerd hebben. Ze baseren dit op heldere criteria voor ontwikkeling (rubrics) en krijgen hierop geregeld feedback. Daar waar nodig ondersteunen de resultaten van de standaardtoetsen en de monitoring het inzicht in de eigen ontwikkeling. De school volgt de ontwikkeling en legt daarover verantwoording af. Tijdens de hele schooltijd wordt de unieke ontwikkeling van de leerling gevolgd. De leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. De school maakt deel uit van een systeem van verantwoording afleggen aan samenleving, ouders en andere betrokkenen.

Vragen:
– Hoe krijg je zicht op wat de leerlingen kunnen en kennen?
– Heb je een eigen systematiek van toetsen en monitoren? Wat kun je ouders en andere belangstellenden laten zien over de ontwikkeling die de leerlingen doormaken?
– Hoe maken leraren en leerlingen de opbrengst van het onderwijs zichtbaar?